صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
دارندگان واحدهای ممتاز

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیفنام دارندگان واحدهای ممتازتعداددرصد
1 بانک سامان 49,000 %98.00
2 شرکت تامین سرمایه کاردان 1,000 %2.00