صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق نگین سامان 1399/12/10 10,062 10,057 -5 0 0 0 0 499,996,618 5,028,531,631,648
2 صندوق نگین سامان 1399/12/09 10,057 10,052 -24 0 0 0 0 499,996,618 5,025,730,361,248
3 صندوق نگین سامان 1399/12/08 10,048 10,043 -30 0 0 0 0 499,996,618 5,021,402,674,158
4 صندوق نگین سامان 1399/12/07 10,044 10,039 -30 0 0 0 0 499,996,618 5,019,329,593,591
5 صندوق نگین سامان 1399/12/06 10,040 10,035 -30 0 0 0 0 499,996,618 5,017,259,824,345
6 صندوق نگین سامان 1399/12/05 10,034 10,029 -21 0 0 0 0 499,996,618 5,014,383,894,499
7 صندوق نگین سامان 1399/12/04 10,028 10,023 10 0 0 0 0 499,996,618 5,011,366,879,496
8 صندوق نگین سامان 1399/12/03 10,023 10,018 17 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,009,049,983,748
9 صندوق نگین سامان 1399/12/02 10,018 10,012 20 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,006,189,241,837
10 صندوق نگین سامان 1399/12/01 10,011 10,004 16 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,001,869,100,376
11 صندوق نگین سامان 1399/11/30 10,180 10,173 16 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,086,295,404,728
12 صندوق نگین سامان 1399/11/30 10,007 10,000 16 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 4,999,795,989,814
13 صندوق نگین سامان 1399/11/29 10,176 10,168 17 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,084,193,424,419
14 صندوق نگین سامان 1399/11/28 10,168 10,161 27 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,080,364,926,700
15 صندوق نگین سامان 1399/11/27 10,161 10,154 33 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,076,852,061,976
16 صندوق نگین سامان 1399/11/26 10,156 10,149 33 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,074,383,623,018
17 صندوق نگین سامان 1399/11/25 10,151 10,143 23 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,071,601,553,779
18 صندوق نگین سامان 1399/11/24 10,139 10,131 52 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,065,607,296,342
19 صندوق نگین سامان 1399/11/23 10,134 10,127 52 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,063,528,240,879
20 صندوق نگین سامان 1399/11/22 10,130 10,123 51 0 599,912,636 0 99,962,973 499,996,618 5,061,451,218,993