صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۴ برگزاری مجمع ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۵ تقسیم سود منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۶ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۷ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۸ برگزاری مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۹ دعوت به مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۱۱ برگزاری مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۱۲ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۴ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۵ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۱۸ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۱۹ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۲۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۲۱ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۲۲ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۲۳ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۲۴ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۴-۳-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۲۵ صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۲۶ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۲۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر مدیر ثبت و مدیر صندوق مورخ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۲۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۰۴-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۲۹ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ مورخ ۱۵-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۳۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۳۱ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۲۵-۰۴-۹۷ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۳۲ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ مورخ ۵-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۳ صورتجلسه مجمع مورخ ۵-۱۲-۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۳۴ صورتجلسه مجمع ۳۰-۱۰-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۳۵ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۳۶ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۱۹-۱۰-۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۳۷ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۰۸-۰۸-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۳۸ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۰۷-۰۴-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۳۹ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۱۰-۵-۹۶ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۴۰ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۲۴-۵-۹۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۴۱ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ راس ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
۴۲ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۴۳ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ ۱۸-۳-۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۴۴ دعوت به مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۴۵ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱