صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صندوق نگین سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۲ صورتجلسه مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۳ صورتجلسه مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۴ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۵ دعوت به جلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۶ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۷ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۹ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۱۰ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۱ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۲ برگزاری مجمع ۰۵-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۱۳ برگزاری مجمع ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۱۴ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۱۵ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۱۶ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۱۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۱۸ برگزاری مجمع ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۱۹ تقسیم سود منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۰ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲۱ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۲ برگزاری مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۲۳ دعوت به مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۲۵ برگزاری مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۲۶ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۲۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۲۸ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۲۹ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۰ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۳۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳۲ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۳۳ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۳۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۳۵ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۳۶ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۳۷ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۳۸ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۴-۳-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۳۹ صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۴۰ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۴۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر مدیر ثبت و مدیر صندوق مورخ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۴۲ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۰۴-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۴۳ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ مورخ ۱۵-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۴۴ لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۴۵ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۲۵-۰۴-۹۷ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۴۶ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ مورخ ۵-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۴۷ صورتجلسه مجمع مورخ ۵-۱۲-۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۴۸ صورتجلسه مجمع ۳۰-۱۰-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۴۹ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۵۰ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۱۹-۱۰-۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۱ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۰۸-۰۸-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵۲ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۰۷-۰۴-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۵۳ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۱۰-۵-۹۶ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۵۴ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۲۴-۵-۹۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۵۵ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ راس ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
۵۶ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۵۷ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ ۱۸-۳-۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۵۸ دعوت به مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۵۹ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱