صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ صندوق نگین سامان در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۳ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
۴ برگزاری مجمع سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
۵ دعوت به جلسه مجمع سالانه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
۶ صورتجلسه مجمع صندوق بادرآمد ثابت نگین سامان در خصوص افزایش سقف دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۱/۱۳
۷ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ صندوق نگین سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
۸ موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ صندوق نگین سازمان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۲۱
۹ صورتجلسه مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۰ صورتجلسه مجمع صندوق دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
۱۱ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۲ دعوت به جلسه مجمع دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۳ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
۱۴ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۵ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
۱۶ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
۱۷ برگزاری مجامع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
۱۸ دعوت به مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۲۲
۱۹ برگزاری مجمع ۰۵-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۵
۲۰ برگزاری مجمع ۰۱-۰۶-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
۲۱ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
۲۲ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۲۳ برگزاری مجمع ۰۴-۰۵-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
۲۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۳۰
۲۵ برگزاری مجمع ۱۴-۰۴-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۱۴
۲۶ تقسیم سود منتهی به ۳۰-۰۸-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۴/۰۳
۲۷ صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۱۳
۲۸ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
۲۹ برگزاری مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
۳۰ دعوت به مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۳۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ دریافت خبر ۱۳۹۹/۰۱/۲۰
۳۲ برگزاری مجمع ۰۳-۱۲-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۳۳ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۳۴ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۳۵ برگزاری مجمع ۰۷-۱۰-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۶ دعوت به جلسه مجمع صندوق با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
۳۷ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
۳۸ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
۳۹ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۲۵
۴۰ برگزاری مجمع ۲۵-۰۸-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
۴۱ موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
۴۲ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
۴۳ برگزاری مجمع ۱۵-۰۷-۱۳۹۸ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
۴۴ صورتجلسه تعیین صاحبان امضا مجاز دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
۴۵ صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۴-۳-۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۴۶ صورتجلسه تغییر هزینه حسابرس مجمع مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
۴۷ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه حسابرس مورخ ۲۸-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
۴۸ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر مدیر ثبت و مدیر صندوق مورخ ۱۸-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۱۸
۴۹ لیست اسامی حاضرین در مجمع تغییر هزینه نرم افزار مورخ ۰۴-۰۳-۱۳۹۸ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
۵۰ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ مورخ ۱۵-۱۲-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
۵۱ لیست اسامی حاضرین در مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ دریافت خبر ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
۵۲ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۲۵-۰۴-۹۷ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
۵۳ صورتجلسه مجمع سالیانه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ مورخ ۵-۱۲-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۵۴ صورتجلسه مجمع مورخ ۵-۱۲-۹۶ ساعت ۱۵:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۷/۰۲/۱۱
۵۵ صورتجلسه مجمع ۳۰-۱۰-۹۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۵۶ صورتجلسه مجمع مورخ ۳۰-۱۰-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
۵۷ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۱۹-۱۰-۹۶ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
۵۸ صورتجلسه مجمع عمومی نگین سامان مورخ ۰۸-۰۸-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
۵۹ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۰۷-۰۴-۹۶ ساعت ۱۵ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۷/۱۷
۶۰ صورتجلسه مجمع عمومی صندوق نگین سامان مورخ ۱۰-۵-۹۶ ساعت ۱۶ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۶۱ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۲۴-۵-۹۶ ساعت ۱۴ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۶/۲۰
۶۲ صورتجلسه تمدید دوره فعالیت صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ راس ساعت۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۵/۱۸
۶۳ صورتجلسه تغییر نوع صندوق نگین سامان مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ راس ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۶۴ صورتجلسه تغییر مدیر صندوق مجمع مورخ ۱۸-۳-۹۸ ساعت ۱۴:۰۰ دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۲۸
۶۵ دعوت به مجمع ۳۱-۰۱-۱۳۹۹ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱
۶۶ مجمع موسس دریافت خبر ۱۳۹۶/۰۴/۱۱