صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی بهمن ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی دی ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ صورت مالی سالانه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ گزارش عملکرد سالانه حسابرسی نشده منتهی به سال مالی ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ گزارش پرتفوی آبان ماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ گزارش پرتفوی شهریور ماه۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به دوره مالی ۶ ماهه ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ صورت مالی صندوق نگین سامان برای دوره مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ صورت های مالی حسابرسی نشده برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ صورتمالی صندوق با درآمد ثابت نگین سامان سه ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰بهمن ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد صندوق با درآمد ثابت نگین سامان سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ صورتمالی صندوق با درآمد ثابت نگین سامان سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ صورت مالی سالانه صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۸(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی آذر ماه دانلود
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ گزارش ماهانه پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ آبان ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ گزارش ماهانه پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۰ مهر ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ گزارش عملکرد برای دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صورت مالی دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دانلود
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۳-۹۸ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۱۳۹۸ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۸ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ گزارش عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۳۰-۹-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۲۵ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ صورت مالی سال مالی منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۱۰/۰۸ ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۹-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۹/۰۷ ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۸-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۰۷-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد ۹ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ صورت مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۱۳۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۶-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۵-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ صورت مالی ۶ماهه منتهی به ۳۱-۳-۹۷(حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۳-۹۷ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۴-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صورت مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ (حسابرسی نشده ) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ گزارش عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۳۱-۳-۹۷ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۳-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۲-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۸ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۱-۰۱-۹۷ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ صورت مالی ۳ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ گزارش عملکرد ۳ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۳۹۷/۰۱/۰۷ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۲۹-۱۲-۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ صورت وضیعت پرتفوی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۱-۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ صورت مالی سالانه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۲۱ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ گزارش عملکرد سالانه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صورت وضعیت پرتفوی دوره ی ۱ ماهه منتهی به ۳۰-۱۰-۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ صورت مالی ۱۰ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۰-۹-۹۶ (حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ گزارش عملکرد ۱۰ ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۰-۹-۹۶(حسابرسی نشده) دانلود
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ گزارش پرتقوی ماهیانه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۶ صندوق سرمایه گذاری با در آمد ثابت نگین سامان دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ صورت مالی ۷ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۱-۶-۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۷/۲۵ ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ گزارش عملکرد ۷ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۱-۶-۹۶ دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ صورت مالی ۴ماه و۱۲ روزه منتهی به ۳۱-۳-۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ گزارش عملکرد ۴ماه و ۱۲ روزه منتهی به ۳۱-۳-۹۶ (حسابرسی شده) دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صورت مالی ۱ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ دانلود
۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ گزارش عملکرد ۱ماهه و ۲۹ روزه منتهی به ۹۶/۰۳/۳۱ دانلود