صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۰.۰۵ (۰.۷۰۴)%
هفته گذشته ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۰.۳۸۹ (۳.۰۲۷)%
ماه گذشته ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۱.۷۲ (۱.۸۲۹)%
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۵.۱۴۶ (۱۹.۱۲۵)%
۶ ماه ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۱۰.۳۸۹ (۲۹.۶۲۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۲۷.۸۰۸ (۱۰۰)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ %۵۱.۴۳۷ %Infinity
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۸۰.۳۸ %Infinity
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰۰)% (۱۰۰)%