صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازده دوره ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق شامل بازدهی سالانه صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال شمسی گذشته به تفکیک هر سال شمسی، بازدهی سالانه صندوق از ابتدای سال شمسی جاری تا تاریخ گزارش بطور روزانه، بازدهی صندوق در یکسال، سه ماهه، یک ماه، و یک هفته گذشته و نمودار بازدهی هفتگی صندوق از ابتدای تاسیس در مقایسه با نمودار بازدهی هفتگی کل بورس اوراق بهادار تهران
درجدول زیر بصورت ساده و سالانه شده ارائه که به روزرسانی آن در پایان هر هفته صورت می‌پذیرد.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۰.۰۷۴ %۲.۱۷۹
هفته گذشته ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۰.۳۸۱ %۳.۳۳۲
ماه گذشته ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۱.۷۵ %۱۸.۵۲۵
۳ ماه اخیر ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۴.۸۳۴ (۱۰۰)%
۶ ماه ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۱۷.۰۴۱ (۹۹.۹۹۹)%
یک سال اخیر ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۲۷.۲۶۶ (۹۹.۹۹۹)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ %۳۹.۸۵۴ %∞
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۴۸۰.۳۸ %∞
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۹۱.۴۲)% (۱۰۰)%