صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰.۰۵ (۰.۷) ۱۹.۹ (۹۲.۴۱)
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۰.۰۹ (۰.۹۸) ۳۸.۶۷ (۹۷.۲۶)
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۵ ۰
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۶ ۰
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰.۰۶ (۰.۴۸) ۲۴.۴ (۸۲.۷)
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۰.۰۶ (۰.۲۳) ۲۴.۴۱ (۵۷.۴۵)
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰.۰۵ (۰.۶۷) ۱۹.۹۸ (۹۱.۲۵)
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۰.۰۶ (۰.۸۲) ۲۴.۴۴ (۹۵.۰۴)
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۰.۰۸ (۰.۴۶) ۳۳.۸۸ (۸۱.۱۱)
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۷۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۵ ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ ۰.۰۷ (۰.۶) ۲۸.۵۸ (۸۹.۰۵)
۱۳ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ ۰.۰۷ (۰.۹۱) ۲۸.۶ (۹۶.۴)
۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰.۰۵ (۰.۵۶) ۱۹.۶۹ (۸۷.۱۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۱۷ ۲۴.۰۹ ۸۴.۲۴
۱۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ ۰.۱۲ ۳.۹۴ ۵۴.۰۵ ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷
۱۷ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۵۲ ۰