صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۰ ۰.۵۲ ۰ ۵۷۵.۳۹
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۰.۱۱ ۲.۷۱ ۴۹.۰۵ ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۰.۰۸ ۲.۶۲ ۳۳.۷۱ ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۰.۰۹ ۱.۷۳ ۳۸.۷ ۵۱,۵۵۹.۸۱
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۹۴ ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۶۷ ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۰.۰۶ ۰.۷۵ ۲۴.۴۱ ۱,۴۴۹.۴۹
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۰.۰۶ (۱.۳۵) ۲۴.۴۳ (۹۹.۳)
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۰.۰۶ ۱.۲۳ ۲۴.۴۵ ۸,۴۹۵.۰۲
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۰.۰۵ (۰.۵۶) ۲۰ (۸۷.۲۴)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۰.۰۶ ۱.۵۸ ۲۴.۴۷ ۳۰,۲۷۰.۸۷
۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۶ ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۰.۰۵ ۰ ۱۹.۶۷ ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۰.۰۶ ۳.۷۳ ۲۴.۰۶ ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶
۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۰.۰۳ ۱.۸۲ ۱۱.۳۹ ۷۲,۵۶۳.۶
۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰.۰۲ ۱.۳ ۷.۴۶ ۱۱,۱۹۶.۳۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۰.۰۶ ۰.۷۸ ۲۴.۰۹ ۱,۵۹۲.۸۷
۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۰.۱۱ ۲.۱۸ ۴۸.۵۹ ۲۵۸,۶۱۹.۲۲
۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۰.۰۴ ۰ ۱۵.۸۳ ۰