صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۴۴۰,۷۹۵ ۸.۸۹ % ۲,۶۳۳,۰۴۵ ۵۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۸۶۸,۱۴۸ ۳۷.۶۶ % ۱۸,۳۳۶ ۰.۳۷ % ۳۵۱,۶۹۶ ۷.۰۹ %
۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۴۳۹,۷۸۲ ۸.۸۵ % ۲,۶۳۴,۰۶۵ ۵۳.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۶,۸۷۱ ۳۷.۷۸ % ۱۷,۳۹۶ ۰.۳۵ % ۳۵۱,۵۱۷ ۷.۰۸ %
۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۴۲۸,۰۵۳ ۸.۶۵ % ۲,۶۳۰,۸۵۱ ۵۳.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۸۷۲,۷۵۳ ۳۷.۸۵ % ۱۶,۴۵۷ ۰.۳۳ % ۳۴۱,۳۳۴ ۶.۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۴۱۶,۷۹۸ ۸.۳۹ % ۲,۶۲۸,۶۵۹ ۵۲.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۷,۱۳۱ ۳۸.۳۹ % ۱۵,۵۲۰ ۰.۳۱ % ۳۳۲,۱۳۲ ۶.۶۹ %
۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۴۱۰,۱۷۹ ۸.۱۳ % ۲,۶۲۶,۳۵۰ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۶ % ۱۴,۵۶۶ ۰.۲۹ % ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۷ %
۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۴۱۰,۱۷۹ ۸.۱۳ % ۲,۶۲۵,۱۸۲ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۸ % ۱۳,۶۳۰ ۰.۲۷ % ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۷ %
۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۴۱۰,۱۷۹ ۸.۱۳ % ۲,۶۲۴,۰۱۶ ۵۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۷,۱۹۷ ۳۹.۵۹ % ۱۲,۷۰۹ ۰.۲۵ % ۳۲۶,۶۸۹ ۶.۴۸ %
۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۴۰۶,۰۷۹ ۷.۹۶ % ۲,۶۲۲,۷۲۹ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۶۰,۳۰۱ ۴۰.۳۷ % ۱۴,۵۷۷ ۰.۲۹ % ۳۲۴,۵۲۵ ۶.۳۶ %
۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۴۰۶,۲۶۳ ۷.۹۶ % ۲,۶۲۱,۵۲۱ ۵۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۵۲,۰۲۷ ۴۰.۲۳ % ۲۱,۱۱۷ ۰.۴۱ % ۳۲۴,۸۰۸ ۶.۳۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۳۹۸,۲۶۹ ۷.۸۳ % ۲,۶۲۰,۸۸۸ ۵۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۲,۰۴۵,۴۰۶ ۴۰.۲۳ % ۲۰,۱۴۲ ۰.۴ % ۳۱۷,۸۳۸ ۶.۲۵ %