صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۶۱۸,۴۸۵ ۱۰.۸۴ % ۲,۲۵۴,۳۹۱ ۳۹.۵۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۰۷,۳۹۱ ۴۹.۲۱ % ۲۴,۴۱۰ ۰.۴۳ % ۵۶۲,۵۱۸ ۹.۸۶ %
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۵۳۷,۷۷۷ ۹.۵۶ % ۲,۲۵۱,۶۵۷ ۴۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۲,۸۴۱ ۵۰ % ۲۳,۰۴۴ ۰.۴۱ % ۵۱۶,۸۱۸ ۹.۱۹ %
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۵۳۷,۷۷۷ ۹.۵۶ % ۲,۲۵۰,۵۳۳ ۴۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۲,۸۴۱ ۵۰.۰۳ % ۲۱,۶۸۰ ۰.۳۹ % ۵۱۶,۸۱۸ ۹.۱۹ %
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۵۳۷,۷۷۷ ۹.۵۷ % ۲,۲۴۹,۴۰۹ ۴۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۱۲,۸۴۱ ۵۰.۰۵ % ۲۰,۳۱۸ ۰.۳۶ % ۵۱۶,۸۱۸ ۹.۲ %
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۵۳۷,۷۷۷ ۹.۵۷ % ۲,۳۱۳,۰۲۳ ۴۱.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۷۴۸,۱۰۴ ۴۸.۹۲ % ۱۸,۹۵۷ ۰.۳۴ % ۵۱۶,۸۱۸ ۹.۲ %
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۵۱۷,۸۱۹ ۹.۲۴ % ۲,۳۱۱,۶۹۷ ۴۱.۲۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۵,۱۶۴ ۴۹.۱۸ % ۱۷,۸۷۸ ۰.۳۲ % ۵۰۳,۷۴۸ ۸.۹۹ %
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۵۲۶,۵۶۶ ۹.۳۷ % ۲,۳۰۹,۹۵۰ ۴۱.۱۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۵,۷۶۴ ۴۹.۲۲ % ۱۶,۷۴۴ ۰.۳ % ۵۱۱,۹۲۰ ۹.۱۱ %
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۵۳۹,۰۲۷ ۹.۵۸ % ۲,۳۴۰,۳۱۰ ۴۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۲۸,۷۷۵ ۴۶.۷ % ۱۲۰,۵۵۸ ۲.۱۴ % ۵۲۳,۷۰۰ ۹.۳ %
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۵۳۶,۱۲۷ ۹.۵۸ % ۲,۳۳۸,۸۰۴ ۴۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۲,۷۰۲,۳۴۰ ۴۸.۳۱ % ۱۶,۷۲۱ ۰.۳ % ۵۳۵,۵۴۱ ۹.۵۷ %
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۵۱۸,۱۴۶ ۹.۲۶ % ۲,۳۱۳,۵۵۱ ۴۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۲,۷۱۱,۶۴۰ ۴۸.۴۶ % ۵۲,۸۰۱ ۰.۹۴ % ۵۱۸,۱۴۶ ۹.۲۶ %