صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۲۱۷,۸۲۵ ۴ % ۳,۰۵۹,۳۲۴ ۵۶.۲۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۰,۱۳۳ ۳۹.۳۳ % ۲۴,۱۸۱ ۰.۴۴ % ۱۱۷,۲۸۷ ۲.۱۶ % ۰ ۰ %
۲ ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ ۲۲۰,۴۵۳ ۴.۰۴ % ۳,۰۵۶,۹۴۵ ۵۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰,۱۴۵ ۳۹.۴۵ % ۲۲,۹۶۸ ۰.۴۲ % ۱۱۸,۲۹۹ ۲.۱۷ % ۰ ۰ %
۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ ۲۲۱,۳۴۸ ۴.۰۷ % ۳,۰۴۳,۰۷۲ ۵۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰,۱۴۵ ۳۹.۵۵ % ۲۱,۹۸۴ ۰.۴ % ۱۱۹,۴۹۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۴ ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ ۲۲۱,۳۴۸ ۴.۰۷ % ۳,۰۴۱,۸۵۵ ۵۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰,۱۴۵ ۳۹.۵۷ % ۲۰,۹۳۱ ۰.۳۹ % ۱۱۹,۴۹۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۵ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۲۲۱,۳۴۸ ۴.۰۷ % ۳,۰۴۰,۶۴۰ ۵۵.۹۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰,۱۴۵ ۳۹.۵۸ % ۱۹,۸۸۰ ۰.۳۷ % ۱۱۹,۴۹۰ ۲.۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ۲۲۶,۳۰۹ ۴.۱۷ % ۳,۰۳۵,۲۷۱ ۵۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۴۷,۹۵۹ ۳۹.۵۵ % ۲۱,۰۳۸ ۰.۳۹ % ۱۲۲,۲۲۶ ۲.۲۵ % ۰ ۰ %
۷ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۲۲۵,۲۶۰ ۴.۰۹ % ۳,۰۵۷,۱۸۶ ۵۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۰,۸۰۷ ۴۰.۱ % ۱۹,۹۰۵ ۰.۳۶ % ۱۲۱,۸۳۲ ۲.۲۱ % ۰ ۰ %
۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ ۲۲۶,۹۸۴ ۴.۱۸ % ۲,۹۷۱,۱۷۳ ۵۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۲,۱۳۶,۰۷۳ ۳۹.۳۵ % ۹۳,۶۶۴ ۱.۷۳ % ۱۲۲,۵۵۲ ۲.۲۶ % ۰ ۰ %
۹ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۲۲۸,۲۶۷ ۴.۱۴ % ۲,۹۱۲,۳۹۷ ۵۲.۸۴ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۳,۵۵۴ ۴۰.۵۲ % ۱۳۷,۶۹۷ ۲.۵ % ۱۲۳,۳۵۹ ۲.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ ۳۶۲,۲۹۴ ۶.۵۶ % ۲,۹۰۷,۲۱۸ ۵۲.۶۶ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۳,۵۵۴ ۴۰.۴۶ % ۱۷,۱۷۵ ۰.۳۱ % ۱۶۳,۶۱۴ ۲.۹۶ % ۰ ۰ %