صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۹,۸۳۵ ۱۰.۶۳ ۳۷۳,۶۱۴ ۶.۸۳ ۳۹۲,۹۵۴ ۷.۵۳ ۴۴۰,۷۹۵ ۸.۸۹
اوراق ۱,۲۲۵,۹۳۸ ۴۳.۴۵ ۲,۵۷۳,۱۱۸ ۴۷.۰۲ ۲,۶۱۳,۷۶۶ ۵۰.۱۱ ۲,۶۳۳,۰۴۵ ۵۳.۰۸
وجه نقد ۱,۲۷۳,۲۹۰ ۴۵.۱۲ ۲,۵۰۲,۵۵۲ ۴۵.۷۳ ۲,۱۸۹,۲۵۹ ۴۱.۹۷ ۱,۸۶۸,۱۴۸ ۳۷.۶۶
سایر دارایی ها ۵۱,۷۸۸ ۱.۸۴ ۲۳,۰۱۲ ۰.۴۲ ۱۹,۸۳۰ ۰.۳۸ ۱۸,۳۳۶ ۰.۳۷
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۶۱,۳۱۴ ۹.۲۶ ۳۱۰,۵۵۴ ۵.۶۸ ۳۱۲,۰۰۸ ۵.۹۸ ۳۵۱,۶۹۶ ۷.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد