صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۳,۲۰۷ ۱۱.۴۲ ۸۶۲,۶۹۳ ۱۵.۷۷ ۵۸۳,۵۰۹ ۱۰.۳۵ ۶۱۸,۴۸۵ ۱۰.۸۴
اوراق ۱,۱۰۲,۴۴۱ ۴۲.۹۴ ۱,۳۴۹,۰۴۹ ۲۴.۶۶ ۱,۶۵۹,۹۸۱ ۲۹.۴۴ ۲,۲۵۴,۳۹۱ ۳۹.۵۲
وجه نقد ۱,۱۴۹,۹۰۰ ۴۴.۷۹ ۳,۱۸۳,۳۰۸ ۵۸.۱۹ ۳,۳۰۸,۵۱۷ ۵۸.۶۸ ۲,۸۰۷,۳۹۱ ۴۹.۲۱
سایر دارایی ها ۱۰۴,۶۱۵ ۴.۰۷ ۱۰۴,۶۱۵ ۱.۹۱ ۸۶,۰۲۳ ۱.۵۳ ۲۴,۴۱۰ ۰.۴۳
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۶,۱۸۲ ۹.۹۸ ۷۲۰,۶۰۲ ۱۳.۱۷ ۵۶۳,۰۸۲ ۹.۹۹ ۵۶۲,۵۱۸ ۹.۸۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد