صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب داراییهای دوره ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۲۹۴,۲۱۹ ۱۱.۰۷ ۶۰۵,۷۳۴ ۱۰.۸۲ ۳۰۲,۴۷۳ ۵.۴ ۲۹۰,۰۷۶ ۵.۲۱
اوراق ۱,۱۴۱,۷۶۴ ۴۲.۹۵ ۱,۸۵۴,۶۷۸ ۳۳.۱۴ ۲,۴۵۲,۵۷۱ ۴۳.۸ ۲,۵۲۷,۳۲۳ ۴۵.۳۷
وجه نقد ۱,۱۹۹,۷۱۷ ۴۵.۱۳ ۳,۰۵۹,۷۰۲ ۵۴.۶۷ ۲,۸۱۹,۲۶۶ ۵۰.۳۴ ۲,۷۲۰,۰۴۳ ۴۸.۸۳
سایر دارایی ها ۷۸,۴۸۷ ۲.۹۵ ۷۸,۴۸۷ ۱.۴ ۲۵,۶۶۷ ۰.۴۶ ۳۲,۸۷۰ ۰.۵۹
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۷,۷۷۱ ۹.۷ ۵۴۳,۴۶۲ ۹.۷۱ ۲۸۷,۱۱۹ ۵.۱۳ ۲۷۶,۷۶۹ ۴.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد