صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
ترکیب دارایی‌های دورهای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
سهام ۳۰۶,۰۲۴ ۱۰.۲۷ ۳۹۸,۶۷۵ ۷.۵۲ ۳۲۶,۵۷۴ ۵.۹۷ ۲۱۷,۸۲۵ ۴
اوراق ۱,۳۴۰,۴۱۲ ۴۴.۹۹ ۳,۰۲۸,۰۷۹ ۵۷.۱ ۳,۱۰۴,۴۱۱ ۵۶.۷۷ ۳,۰۵۹,۳۲۴ ۵۶.۲۲
وجه نقد ۱,۳۰۹,۶۸۶ ۴۳.۹۶ ۱,۸۴۹,۵۹۷ ۳۴.۸۸ ۲,۰۰۸,۵۲۴ ۳۶.۷۳ ۲,۱۴۰,۱۳۳ ۳۹.۳۳
سایر دارایی ها ۴۲,۹۷۳ ۱.۴۴ ۲۶,۸۲۴ ۰.۵۱ ۲۸,۶۹۴ ۰.۵۲ ۲۴,۱۸۱ ۰.۴۴
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق ۲۵۸,۰۶۴ ۸.۶۶ ۲۱۲,۹۹۹ ۴.۰۲ ۱۵۶,۷۱۳ ۲.۸۷ ۱۱۷,۲۸۷ ۲.۱۶
صندوق سرمایه گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد