بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 215,251 10.09 177,730 12.51 165,190 11.77 165,190 11.85
اوراق مشارکت 1,010,824 47.36 1,223,024 86.06 1,209,422 86.17 1,200,162 86.07
سپرده بانکی 903,183 42.32 9,156 0.64 6,196 0.44 8,217 0.59
وجه نقد 22 0 21 0 19 0 19 0
سایر دارایی ها 4,934 0.23 11,170 0.79 22,771 1.62 20,781 1.49
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 203,755 9.55 177,730 12.51 165,190 11.77 165,190 11.85