بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 221,570 9.83 129,593 8.77 160,498 10.73 172,539 11.85
اوراق مشارکت 974,833 43.27 1,205,345 81.56 1,256,656 84 1,225,980 84.18
سپرده بانکی 1,052,196 46.7 135,119 9.14 78,743 5.26 57,736 3.96
وجه نقد 22 0 20 0 20 0 35 0
سایر دارایی ها 4,356 0.19 7,855 0.53 173 0.01 44 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 208,129 9.24 129,593 8.77 160,498 10.73 172,539 11.85