بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 218,467 9.98 176,566 12.08 188,057 13.08 188,057 13.05
اوراق مشارکت 995,187 45.47 1,236,806 84.64 1,231,870 85.67 1,233,357 85.57
سپرده بانکی 970,803 44.36 47,361 3.24 17,493 1.22 19,436 1.35
وجه نقد 22 0 20 0 20 0 20 0
سایر دارایی ها 4,063 0.19 527 0.04 514 0.04 491 0.03
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 206,104 9.42 176,566 12.08 188,057 13.08 188,057 13.05