بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 211,875 10.17 165,190 11.9 165,190 11.97 165,190 11.64
اوراق مشارکت 1,019,307 48.92 1,159,030 83.47 1,120,416 81.16 1,152,049 81.21
سپرده بانکی 845,694 40.59 37,014 2.67 65,827 4.77 79,852 5.63
وجه نقد 22 0 19 0 19 0 19 0
سایر دارایی ها 6,610 0.32 27,360 1.97 29,045 2.1 21,495 1.52
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 201,154 9.65 165,190 11.9 165,190 11.97 165,190 11.64