بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک سامان 49,000 %98.00
2 شرکت کارگزاری بانک سامان 1,000 %2.00