close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود مرداد ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 14،446 ريال در تاریخ سوم شهریور ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.