close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود تیرماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره 31 روزه  منتهی به 31  تیر ماه 1398 بازدهی 20 درصد با ضریب پرداخت سود  16,986 ريال در تاریخ  اول  مرداد  ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.