تمدید دوره فعالیت صندوق

پيرو مجمع صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگین سامان مورخ 03-05-1396 فعاليت صندوق تمديد گرديد.