close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود خرداد ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره 31 روزه  منتهی به 31  اخرداد ماه 1398 بازدهی 18.4 درصد با ضریب پرداخت سود 15,673  ريال در تاریخ  اول  تیر  ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.