close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع عمومی مورخ 1398/03/18

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق که در ساعت 14 روز شنبه مورخ 1398/03/18 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 - تغییر مدیرصندوق