close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود اردیبهشت ماه 1398

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره 31 روزه  منتهی به 31  اردیبهشت ماه 1398 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 14،446  ريال در تاریخ  اول  خرداد  ماه 98 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.