بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دعوت به مجمع عمومی مورخ 1397/12/28

بدینوسیله از کلیه ارکان صندوق سرمایه گذاری بادرآمدثابت نگین سامان ، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی  صندوق که در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 درخیابان آفريقا،نبش ٢٥گاندي، ساختمان ٢٩ آفريقا، طبقه هفتم واحد C٧ تشکیل می شود حضور بهم رسانند. دستور جلسه به شرح ذيل ميباشد:

1 - تغییر هزینه حسابرس