close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

پرداخت سود دی ماه 1397

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت نگین سامان می رساند برای دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 1397 بازدهی 17 درصد با ضریب پرداخت سود 13,980 ريال در تاریخ اول  بهمن   ماه 97 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.