بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارکان صندوق

حسابرس صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

مدیر ثبت صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

ضامن نقد شوندگی صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به همراه توضیحات