صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق تغییرات امیدنامه
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ تعیین سقف توزیع سود برای پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران طبق بند ۱-۳ امیدنامه تغییرات امیدنامه