صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اهداف صندوق

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرحنسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت،گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداقل %75از کل داراییهای صندوق
   1-1 اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل %30 از كل دارایيهای صندوق
   1-2 گواهي سپرده بانكي و سپرده بانكي حداكثر %60از كل دارایيهای صندوق
   1-3 اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداكثر %40از كل دارایيهای صندوق
2- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهي سپرده كالایي پذیرفته شده در بورس حداقل %5 و حداكثر %20از كل دارایيهای صندوق
   2-1 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یك ناشر حداکثر %5از سهام و حق تقدم سهام منتشره
   2-2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق
   2-3 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق
   2-4 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداكثر %5از كل دارایيهای صندوق
   2-5 اخذ موقعيت خرید در قرارداد اختيار معامله سهام حداكثر %5 از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
   2-6 اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خرید سهام حداكثر %10از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه گذاری صندوق در سهام
   2-7 سرمایه گذاری در گواهي سپرده كالایي پذیرفته شده نزد یكي از بورسها حداكثر %5از كل دارایي های صندوق
3-  واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری حداکثر %5 از کل داراییهای صندوق و تا سقف %30از تعداد واحدهای صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد.