صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اهداف صندوق

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت»

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 75% از کل دارایی‌های صندوق

1-1-

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-2-

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40% از کل دارایی‌های صندوق

1-3-

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30% از کل دارایی‌های صندوق

1-4-

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت

حداقل 10% از کل دارایی‌های صندوق

1-5-

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل‌قبول

حداکثر 15 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر 5 درصد از کل دارایی­های صندوق، در اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه­گذاری گردد

1-6-

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 50% از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از  بورس­ها و واحدهای صندوقهای سرمایه­گذاری

حداکثر 15% از کل دارایی‌های صندوق

2-1-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

حداکثر 5% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2-

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-3-

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در یک صنعت

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

2-4-

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5% از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

2-5-

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

2-6-

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق

3

واحدهای سرمایه­گذاری «صندوق‌های سرمایه­گذاری»

حداکثر 5% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.