صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
هزینه‌های صندوق

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیفعنوان هزینهشرح نحوه محاسبه
1 هزینه های تاسیس معادل 0.5 درصد از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه حداکثر سقف1000 ملیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه 2درصد (0.02) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه 3 درهزار (0.003) از ارزش روزانه اوراق بهادار بادرآمدثابت تحت تملک صندوق موضوع بند2-2-1 امیدنامه و 2درصد(0.02) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه 10 درصد (.01) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.
4 کارمزد متولی سالانه 0.2 درصد (0.002) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل100میلیون ریال و حداکثر 200 میلیون ریال است
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 180 میلیون ريال به اضافه ارزش افزوده
6 حق الزحمه و کارمزد نصفیه صندوق معادل 3 در هزار (0.003) ارزش خالص دارایی ها ی صندوق در آغاز دوره ی اول تصفیه می باشد.
7 حق پذیرش و عضویت در کانون ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضئیت به تصئیب مجمع صندوق برسد
8 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهارآیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: 1- 312،500،000 ريال به عنوان بخش ثابت سالانه 2- 6،000 ريال بابت هر مشتری فعال( دارای واحد سرمایه گذاری) درهرسال 3- 1،000 ریال بابت هر صدور یا ابطال 4- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا 30،000ريال از 30،000ريال تا 50،000 ريال بالای 50،000ريال ضریب 0.00005 0.00003 0.00001
9 هزینه کارمزدضامن نقد شوندگی سالانه 2 درصد ( 0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 در هزار (0.005) از ارزش اوراق بهادار با درآمدثابت و گواهی سپرده کالایی صندوق به علاوه 10 درصد (0.1) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینهشرحدریافت کننده
کارمزد صدور ندارد -
کارمزد ابطال ندارد -

-