صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
حساب‌های بانکی صندوق
کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره‌نویسی اولیه و صدور واحد‌های سرمایه‌گذاری پس از پذیره‌نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحد‌های سرمایه‌گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده‌های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه‌گذاران و پرداخت هزینه‌های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام می‌پذیرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولی افتتاح و کلیه پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه‌گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.
بانک شعبه کد شعبه نوع حساب شبا شماره حساب
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ حساب جاری IR۶۲۰۵۶۰۰۸۲۶۰۴۰۱۳۴۷۰۰۰۰۰۰۱ ۸۲۶-۴۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک ملی جهان کودک ۱۵۰۹ حساب جاری ۰۱۱۱۳۴۳۰۱۸۰۰۸
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۴
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۵
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۶
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۷
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۸
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۹
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۰
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده کوتاه مدت ۸۲۶-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱۱
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده بلند مدت ۸۹۵-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده بلند مدت ۸۲۶-۱۲۳-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده بلند مدت ۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده بلند مدت ۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۲
بانک سامان آرژانتين ۸۲۶ سپرده بلند مدت ۸۲۶-۱۲۵-۱۳۴۷۰۰۰۰-۳
بانک تجارت مطهري-مهرداد ۱۴ حساب جاری ۲۷۹۹۱۵۱۲۷
بانک تجارت مطهري-مهرداد ۱۴ سپرده کوتاه مدت ۲۷۹۹۲۸۴۷۴
بانک تجارت مطهري-مهرداد ۱۴ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۸۰۵
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده کوتاه مدت ۸۲۹-۸۱۰-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک تجارت مطهري-مهرداد ۱۴ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۸۱۳
بانک تجارت مطهري-مهرداد ۱۴ سپرده بلند مدت ۶۳۰۰۲۲۱۸۲۱
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت ۸۲۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک سامان ملاصدرا ۸۲۹ سپرده بلند مدت ۸۶۹-۱۱۱-۱۳۴۷۰۰۰۰-۱
بانک ملی مستقل حافظ ۷۵ سپرده کوتاه مدت ۰۲۲۶۰۵۷۹۴۰۰۰۰
بانک ملی مستقل حافظ ۷۵ سپرده بلند مدت ۰۴۱۸۰۱۳۱۲۰۰۰۰
بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰ سپرده کوتاه مدت ۱۲۰-۹۹۶۷-۷۲۲۱۷۶-۱
بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰ سپرده بلند مدت ۱۲۰-۱۱۹۷-۷۲۲۱۷۶-۱
بانک رفاه شيخ بهايي ۱۲۶۰ سپرده کوتاه مدت ۲۸۷۱۵۵۰۶۷
بانک رفاه شيخ بهايي ۱۲۶۰ سپرده بلند مدت ۲۸۷۱۸۷۹۳۷
بانک گردشگری آپادانا ۱۲۰ سپرده بلند مدت ۱۲۰.۱۱۹۷.۷۲۲۱۷۶.۲