بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 1,645,099,521,154 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,000,452 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 930,911 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,972 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,644,357

صندوق سرمایه‌گذاری نگین سامان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/02/03

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري بانك سامان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

ضامن نقد شوندگی:

بانك سامان

مدیر ثبت:

شركت كارگزاري بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

محمدرضا ملك محمدي، هنريك وسكانيانس، مجيد عبدالهي نجات

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

نمودار‌ها