صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت نگين سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۷۸,۴۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۱,۵۲۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۲۹,۱۲۴,۰۷۱,۳۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۴۲۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۰,۳۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۶۳۱
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱,۰۱۱,۴۲۶ ۱,۰۱۰,۳۸۲ ۲۲,۲۴۹ ۰ ۱۲,۰۵۶,۷۳۲ ۰ ۷,۲۲۵,۲۱۲ ۴,۸۷۸,۴۷۵ ۴,۹۲۹,۱۲۴,۰۷۱,۳۵۸
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱,۰۱۰,۵۶۰ ۱,۰۰۹,۶۳۱ ۲۱,۹۹۲ ۰ ۱۲,۰۵۶,۷۳۲ ۰ ۷,۲۲۵,۲۱۲ ۴,۸۷۸,۴۷۵ ۴,۹۲۵,۴۶۰,۳۲۹,۸۳۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱,۰۱۰,۲۴۱ ۱,۰۰۹,۱۵۲ ۲۲,۱۵۱ ۰ ۱۲,۰۵۶,۷۳۲ ۰ ۷,۲۲۵,۲۱۲ ۴,۸۷۸,۴۷۵ ۴,۹۲۳,۱۲۴,۷۷۳,۳۷۲
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱,۰۰۹,۹۲۲ ۱,۰۰۸,۶۷۴ ۲۲,۳۱۱ ۰ ۱۲,۰۵۶,۷۳۲ ۳,۸۱۷ ۷,۲۲۵,۲۱۲ ۴,۸۷۸,۴۷۵ ۴,۹۲۰,۷۹۱,۸۰۵,۹۴۴
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱,۰۰۹,۱۲۵ ۱,۰۰۸,۱۹۷ ۲۱,۹۷۴ ۹,۹۱۵ ۱۲,۰۵۶,۷۳۲ ۵,۴۰۹ ۷,۲۲۱,۳۹۵ ۴,۸۸۲,۲۹۲ ۴,۹۲۲,۳۰۹,۷۶۴,۶۹۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱,۰۰۸,۵۵۱ ۱,۰۰۷,۶۵۰ ۲۱,۹۵۳ ۲۷,۷۷۷ ۱۲,۰۴۶,۸۱۷ ۷,۰۱۰ ۷,۲۱۵,۹۸۶ ۴,۸۷۷,۷۸۶ ۴,۹۱۵,۱۰۳,۲۵۰,۷۴۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱,۰۰۸,۰۲۱ ۱,۰۰۷,۱۰۴ ۲۳,۸۶۸ ۰ ۱۲,۰۱۹,۰۴۰ ۸,۱۳۶ ۷,۲۰۸,۹۷۶ ۴,۸۵۷,۰۱۹ ۴,۸۹۱,۵۲۱,۱۷۹,۷۶۴
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱,۰۰۷,۵۲۴ ۱,۰۰۶,۵۵۱ ۲۳,۹۷۶ ۸۶,۲۲۲ ۱۲,۰۱۹,۰۴۰ ۲,۳۹۴ ۷,۲۰۰,۸۴۰ ۴,۸۶۵,۱۵۵ ۴,۸۹۷,۰۲۷,۳۸۴,۷۵۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱,۰۰۶,۹۹۷ ۱,۰۰۶,۰۱۱ ۲۳,۹۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۷۸۱,۳۲۷ ۴,۸۱۰,۰۶۸,۰۰۰,۰۸۰
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱,۰۰۶,۲۴۰ ۱,۰۰۵,۲۸۴ ۲۴,۸۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۷۸۱,۳۲۷ ۴,۸۰۶,۵۹۰,۱۵۱,۷۹۴
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱,۰۰۵,۷۹۴ ۱,۰۰۴,۸۳۸ ۲۴,۸۸۶ ۴,۹۷۳ ۰ ۸,۷۹۷ ۰ ۴,۷۸۱,۳۲۷ ۴,۸۰۴,۴۵۷,۸۱۰,۲۹۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱,۰۰۵,۳۴۷ ۱,۰۰۴,۳۹۱ ۲۴,۸۶۷ ۰ ۰ ۹,۲۶۵ ۰ ۴,۷۸۵,۱۵۱ ۴,۸۰۶,۱۶۳,۸۹۳,۵۹۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱,۰۰۴,۸۰۱ ۱,۰۰۳,۸۴۲ ۲۵,۰۰۲ ۴۹۷ ۰ ۳۵,۲۳۶ ۰ ۴,۷۹۴,۴۱۶ ۴,۸۱۲,۸۳۷,۹۳۹,۱۷۲
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱,۰۰۴,۱۶۸ ۱,۰۰۳,۲۹۴ ۲۵,۰۲۱ ۰ ۰ ۲۷,۰۰۹ ۰ ۴,۸۲۹,۱۵۵ ۴,۸۴۵,۰۵۹,۹۳۴,۸۴۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱,۰۰۳,۶۲۴ ۱,۰۰۲,۷۴۵ ۲۵,۰۴۱ ۲۰,۰۹۸ ۰ ۲۰,۱۳۲ ۰ ۴,۸۵۶,۱۶۴ ۴,۸۶۹,۴۹۴,۱۱۳,۷۶۱
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱,۰۰۳,۰۷۷ ۱,۰۰۲,۱۹۵ ۲۵,۰۳۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۸۵۶,۱۹۸ ۴,۸۶۶,۸۵۹,۵۱۳,۲۱۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱,۰۰۲,۳۳۴ ۱,۰۰۱,۴۲۳ ۲۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۸۵۶,۱۹۸ ۴,۸۶۳,۱۰۹,۸۶۷,۴۷۸
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱,۰۰۱,۸۹۶ ۱,۰۰۰,۹۸۶ ۲۵,۲۶۰ ۰ ۰ ۱۵,۵۸۳ ۰ ۴,۸۵۶,۱۹۸ ۴,۸۶۰,۹۸۴,۷۸۷,۵۷۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱,۰۰۱,۴۵۷ ۱,۰۰۰,۵۴۹ ۲۵,۱۷۹ ۴۹۹ ۰ ۳,۰۷۹ ۰ ۴,۸۷۱,۷۸۱ ۴,۸۷۴,۴۵۶,۳۴۷,۲۳۶
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱,۰۱۹,۷۵۷ ۱,۰۱۸,۷۷۴ ۲۵,۲۹۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴,۸۷۴,۳۶۱ ۴,۹۶۵,۸۷۳,۲۳۹,۸۱۶