صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۸۴,۷۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱۵,۲۲۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۹۵۴,۵۳۲,۵۵۵,۰۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۸۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۲۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۳۳,۰۷۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۶/۲۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۱,۰۱۴,۸۷۶ ۱,۰۱۴,۲۸۱ ۱۸,۷۹۶ ۲۱,۰۲۱ ۱۲,۵۸۷,۲۴۸ ۰ ۷,۷۴۹,۴۳۱ ۴,۸۸۴,۷۷۲ ۴,۹۵۴,۵۳۲,۵۵۵,۰۸۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۱,۰۱۴,۴۵۲ ۱,۰۱۳,۸۷۱ ۱۷,۷۶۲ ۱۴,۶۶۲ ۱۲,۵۶۶,۲۲۷ ۱۴,۳۵۵ ۷,۷۴۹,۴۳۱ ۴,۸۶۳,۷۵۱ ۴,۹۳۱,۲۱۴,۷۶۰,۸۸۸
  ۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ ۱,۰۱۲,۸۰۰ ۱,۰۱۲,۲۲۵ ۱۹,۰۱۸ ۹,۸۷۷ ۱۲,۵۵۱,۵۶۵ ۴,۵۴۱ ۷,۷۳۵,۰۷۶ ۴,۸۶۳,۴۴۴ ۴,۹۲۲,۹۰۰,۸۱۲,۶۳۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ ۱,۰۱۲,۴۰۸ ۱,۰۱۱,۸۲۸ ۱۸,۶۴۳ ۰ ۱۲,۵۴۱,۶۸۸ ۰ ۷,۷۳۰,۵۳۵ ۴,۸۵۸,۱۰۸ ۴,۹۱۵,۵۶۹,۴۸۴,۲۱۲
  ۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ ۱,۰۱۱,۷۹۴ ۱,۰۱۱,۲۲۶ ۱۷,۹۹۵ ۰ ۱۲,۵۴۱,۶۸۸ ۰ ۷,۷۳۰,۵۳۵ ۴,۸۵۸,۱۰۸ ۴,۹۱۲,۶۴۶,۸۰۵,۰۸۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ ۱,۰۱۱,۳۱۵ ۱,۰۱۰,۷۴۸ ۱۷,۹۹۵ ۱۰,۸۸۱ ۱۲,۵۴۱,۶۸۸ ۲,۱۸۲ ۷,۷۳۰,۵۳۵ ۴,۸۵۸,۱۰۸ ۴,۹۱۰,۳۲۰,۷۱۳,۴۴۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱,۰۱۰,۸۳۷ ۱,۰۱۰,۲۶۸ ۱۸,۰۲۷ ۲,۹۸۸ ۱۲,۵۳۰,۸۰۷ ۲۶ ۷,۷۲۸,۳۵۳ ۴,۸۴۹,۴۰۹ ۴,۸۹۹,۲۰۲,۶۸۲,۰۵۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ ۱,۰۱۰,۳۳۴ ۱,۰۰۹,۷۶۰ ۱۸,۰۴۰ ۵,۳۴۶ ۱۲,۵۲۷,۸۱۹ ۵,۸۹۶ ۷,۷۲۸,۳۲۷ ۴,۸۴۶,۴۴۷ ۴,۸۹۳,۷۴۸,۹۰۰,۲۴۱
  ۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ ۱,۰۰۹,۹۱۹ ۱,۰۰۹,۳۳۲ ۱۸,۷۶۹ ۲,۳۷۷ ۱۲,۵۲۲,۴۷۳ ۴,۸۱۰ ۷,۷۲۲,۴۳۱ ۴,۸۴۶,۹۹۷ ۴,۸۹۲,۲۲۷,۸۷۵,۲۷۲
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ ۱,۰۰۹,۳۵۴ ۱,۰۰۸,۷۵۱ ۱۷,۶۳۴ ۰ ۱۲,۵۲۰,۰۹۶ ۰ ۷,۷۱۷,۶۲۱ ۴,۸۴۹,۴۳۰ ۴,۸۹۱,۸۶۸,۶۳۹,۸۱۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱,۰۰۸,۸۳۳ ۱,۰۰۸,۲۳۴ ۱۷,۶۳۴ ۰ ۱۲,۵۲۰,۰۹۶ ۰ ۷,۷۱۷,۶۲۱ ۴,۸۴۹,۴۳۰ ۴,۸۸۹,۳۵۹,۷۵۰,۲۲۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ ۱,۰۰۸,۱۴۰ ۱,۰۰۷,۵۴۳ ۱۸,۳۵۷ ۰ ۱۲,۵۲۰,۰۹۶ ۰ ۷,۷۱۷,۶۲۱ ۴,۸۴۹,۴۳۰ ۴,۸۸۶,۰۰۸,۴۲۸,۱۷۸
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ ۱,۰۰۷,۶۶۳ ۱,۰۰۷,۰۶۶ ۱۸,۳۵۷ ۱۹,۸۵۷ ۱۲,۵۲۰,۰۹۶ ۶۰,۹۸۵ ۷,۷۱۷,۶۲۱ ۴,۸۴۹,۴۳۰ ۴,۸۸۳,۶۹۵,۶۸۲,۱۶۵
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ ۱,۰۰۷,۱۷۹ ۱,۰۰۶,۵۸۷ ۱۸,۲۰۳ ۸۰,۱۱۵ ۱۲,۵۰۰,۲۳۹ ۵۵,۱۲۵ ۷,۶۵۶,۶۳۶ ۴,۸۹۰,۵۵۸ ۴,۹۲۲,۷۷۲,۸۸۳,۲۸۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ ۱,۰۰۶,۶۴۵ ۱,۰۰۶,۰۳۸ ۱۸,۲۴۰ ۲۱,۶۶۵ ۱۲,۴۲۰,۱۲۴ ۶,۷۳۸ ۷,۶۰۱,۵۱۱ ۴,۸۶۵,۵۶۸ ۴,۸۹۴,۹۴۸,۰۶۴,۶۵۳
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱,۰۰۶,۱۲۴ ۱,۰۰۵,۴۸۹ ۱۸,۰۸۱ ۰ ۱۲,۳۹۸,۴۵۹ ۰ ۷,۵۹۴,۷۷۳ ۴,۸۵۰,۶۴۱ ۴,۸۷۷,۲۶۸,۰۹۹,۶۵۲
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ ۱,۰۰۵,۲۶۹ ۱,۰۰۴,۶۴۰ ۱۸,۳۵۳ ۰ ۱۲,۳۹۸,۴۵۹ ۰ ۷,۵۹۴,۷۷۳ ۴,۸۵۰,۶۴۱ ۴,۸۷۳,۱۴۶,۲۵۰,۲۸۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ ۱,۰۰۴,۷۹۶ ۱,۰۰۴,۱۶۶ ۱۸,۳۵۳ ۰ ۱۲,۳۹۸,۴۵۹ ۰ ۷,۵۹۴,۷۷۳ ۴,۸۵۰,۶۴۱ ۴,۸۷۰,۸۴۸,۴۰۸,۰۱۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۱,۰۰۴,۳۲۲ ۱,۰۰۳,۶۹۳ ۱۸,۳۵۳ ۰ ۱۲,۳۹۸,۴۵۹ ۰ ۷,۵۹۴,۷۷۳ ۴,۸۵۰,۶۴۱ ۴,۸۶۸,۵۵۳,۱۴۳,۱۰۴
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۱,۰۰۳,۸۵۰ ۱,۰۰۳,۲۲۰ ۱۸,۳۵۴ ۵۵,۸۴۰ ۱۲,۳۹۸,۴۵۹ ۲۲,۴۵۱ ۷,۵۹۴,۷۷۳ ۴,۸۵۰,۶۴۱ ۴,۸۶۶,۲۶۰,۴۵۳,۲۵۵