صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۴۵۵,۸۸۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۴۴,۱۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۴۷۱,۲۲۶,۹۶۸,۷۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۴,۲۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۴۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۱۱,۶۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۸/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ ۱,۰۰۴,۲۶۸ ۱,۰۰۳,۴۴۲ ۸,۲۴۸ ۱۱۰,۹۰۹ ۱۳,۰۵۶,۰۰۰ ۱۲,۰۶۰ ۸,۶۴۷,۰۶۷ ۴,۴۵۵,۸۸۸ ۴,۴۷۱,۲۲۶,۹۶۸,۷۳۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ۱,۰۰۳,۷۳۱ ۱,۰۰۲,۸۶۹ ۹,۵۳۳ ۰ ۱۲,۹۴۵,۰۹۱ ۰ ۸,۶۳۵,۰۰۷ ۴,۳۵۷,۰۳۹ ۴,۳۶۹,۵۳۷,۹۷۷,۷۰۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ ۱,۰۰۳,۱۵۱ ۱,۰۰۲,۲۸۲ ۸,۵۹۰ ۵۱,۳۱۴ ۱۲,۹۴۵,۰۹۱ ۲۷۹ ۸,۶۳۵,۰۰۷ ۴,۳۵۷,۰۳۹ ۴,۳۶۶,۹۸۳,۴۸۶,۷۲۶
  ۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ ۱,۰۰۲,۶۰۰ ۱,۰۰۱,۷۲۱ ۸,۶۹۱ ۰ ۱۲,۸۹۳,۷۷۷ ۰ ۸,۶۳۴,۷۲۸ ۴,۳۰۶,۰۰۴ ۴,۳۱۳,۴۱۳,۳۷۴,۹۲۶
  ۵ ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ ۱,۰۰۱,۹۷۶ ۱,۰۰۱,۰۷۶ ۸,۸۷۵ ۰ ۱۲,۸۹۳,۷۷۷ ۰ ۸,۶۳۴,۷۲۸ ۴,۳۰۶,۰۰۴ ۴,۳۱۰,۶۳۸,۷۳۷,۸۱۲
  ۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۱,۰۰۱,۴۳۶ ۱,۰۰۰,۵۳۶ ۸,۸۷۵ ۰ ۱۲,۸۹۳,۷۷۷ ۶۸۷,۲۵۲ ۸,۶۳۴,۷۲۸ ۴,۳۰۶,۰۰۴ ۴,۳۰۸,۳۱۴,۰۶۹,۱۸۷
  ۷ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۱۸,۰۴۴ ۱,۰۱۷,۲۶۸ ۷,۶۵۳ ۱۲,۲۸۴ ۱۲,۸۹۳,۷۷۷ ۳,۵۴۵ ۷,۹۴۷,۴۷۶ ۴,۹۹۳,۲۵۶ ۵,۰۷۹,۴۷۹,۸۵۶,۶۷۱
  ۸ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ ۱,۰۰۰,۷۷۶ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۵۳ ۱۲,۲۸۴ ۱۲,۸۹۳,۷۷۷ ۳,۵۴۵ ۷,۹۴۷,۴۷۶ ۴,۹۹۳,۲۵۶ ۴,۹۹۳,۲۵۶,۳۱۲,۰۶۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ ۱,۰۱۷,۴۱۹ ۱,۰۱۶,۶۳۹ ۷,۸۴۶ ۹۸۳ ۱۲,۸۸۱,۴۹۳ ۱۳,۹۶۸ ۷,۹۴۳,۹۳۱ ۴,۹۸۴,۵۱۷ ۵,۰۶۷,۴۵۴,۳۵۱,۵۲۹
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ ۱,۰۱۶,۸۶۵ ۱,۰۱۶,۰۶۶ ۶,۸۸۶ ۳,۴۴۳ ۱۲,۸۸۰,۵۱۰ ۲,۲۰۹ ۷,۹۲۹,۹۶۳ ۴,۹۹۷,۵۰۲ ۵,۰۷۷,۷۸۹,۹۹۷,۹۹۳
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ ۱,۰۱۶,۳۱۴ ۱,۰۱۵,۴۹۱ ۷,۶۰۶ ۰ ۱۲,۸۷۷,۰۶۷ ۰ ۷,۹۲۷,۷۵۴ ۴,۹۹۶,۲۶۸ ۵,۰۷۳,۶۶۶,۸۵۹,۸۸۸
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ ۱,۰۱۵,۴۴۳ ۱,۰۱۴,۵۹۷ ۸,۶۲۸ ۰ ۱۲,۸۷۷,۰۶۷ ۰ ۷,۹۲۷,۷۵۴ ۴,۹۹۶,۲۶۸ ۵,۰۶۹,۱۹۷,۷۴۸,۸۵۲
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ ۱,۰۱۴,۹۷۵ ۱,۰۱۴,۱۲۹ ۸,۶۲۸ ۰ ۱۲,۸۷۷,۰۶۷ ۰ ۷,۹۲۷,۷۵۴ ۴,۹۹۶,۲۶۸ ۵,۰۶۶,۸۶۰,۱۵۱,۸۱۷
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ ۱,۰۱۴,۵۰۸ ۱,۰۱۳,۶۶۲ ۸,۶۲۸ ۱۴,۷۹۲ ۱۲,۸۷۷,۰۶۷ ۰ ۷,۹۲۷,۷۵۴ ۴,۹۹۶,۲۶۸ ۵,۰۶۴,۵۲۵,۱۴۶,۴۶۱
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۱,۰۱۴,۰۴۱ ۱,۰۱۳,۱۹۲ ۸,۶۵۴ ۱۷,۹۵۸ ۱۲,۸۶۲,۲۷۵ ۶,۰۵۸ ۷,۹۲۷,۷۵۴ ۴,۹۸۱,۴۷۶ ۵,۰۴۷,۱۹۳,۰۳۸,۱۲۶
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ ۱,۰۱۳,۳۷۸ ۱,۰۱۲,۵۱۰ ۸,۶۷۴ ۱,۴۸۰ ۱۲,۸۴۴,۳۱۷ ۱۶,۳۱۵ ۷,۹۲۱,۶۹۶ ۴,۹۶۹,۵۷۶ ۵,۰۳۱,۷۴۳,۶۲۰,۹۲۶
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۱,۰۱۲,۹۲۵ ۱,۰۱۲,۰۴۹ ۸,۶۴۸ ۰ ۱۲,۸۴۲,۸۳۷ ۲,۱۰۶ ۷,۹۰۵,۳۸۱ ۴,۹۸۴,۴۱۱ ۵,۰۴۴,۴۶۷,۷۳۴,۴۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ ۱,۰۱۲,۳۶۵ ۱,۰۱۱,۴۷۵ ۹,۲۱۴ ۱,۳۲۹ ۱۲,۸۴۲,۸۳۷ ۴,۸۱۱ ۷,۹۰۳,۲۷۵ ۴,۹۸۶,۵۱۷ ۵,۰۴۳,۷۳۶,۰۹۵,۹۱۱
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۱,۰۱۱,۶۸۷ ۱,۰۱۰,۹۰۱ ۹,۴۷۹ ۰ ۱۲,۸۴۱,۵۰۸ ۰ ۷,۸۹۸,۴۶۴ ۴,۹۸۹,۹۹۹ ۵,۰۴۴,۳۹۷,۲۴۸,۰۷۲
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱,۰۱۰,۸۹۸ ۱,۰۱۰,۱۱۱ ۹,۷۹۹ ۰ ۱۲,۸۴۱,۵۰۸ ۰ ۷,۸۹۸,۴۶۴ ۴,۹۸۹,۹۹۹ ۵,۰۴۰,۴۵۴,۷۵۴,۷۸۳