صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت نگین سامان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۹۳۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳۳,۸۱۶,۹۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶,۱۸۳,۰۷۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۶۶,۹۳۴,۸۹۶,۷۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۲
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۶/۰۲/۰۳
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۶ ۲۶ ۳۴۹,۶۷۶ ۴۸۲,۰۰۵,۵۳۶ ۱,۱۱۵,۳۰۰ ۴۸,۲۳۵,۵۶۵ ۴۳۳,۸۱۶,۹۲۶ ۴,۳۶۶,۹۳۴,۸۹۶,۷۸۰
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۷۵ ۱۰,۰۶۶ ۲۲ ۹۹۳,۶۴۰ ۴۸۱,۶۵۵,۸۶۰ ۸۲۶,۲۹۸ ۴۷,۱۲۰,۲۶۵ ۴۳۴,۵۸۲,۵۵۰ ۴,۳۷۴,۴۶۳,۰۲۰,۳۶۰
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۶۴ ۱۰,۰۵۵ ۸۶ ۰ ۴۸۰,۶۶۲,۲۲۰ ۷۷,۹۹۰ ۴۶,۲۹۳,۹۶۷ ۴۳۴,۴۱۵,۲۰۸ ۴,۳۶۸,۱۹۷,۲۶۲,۳۷۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۰,۰۵۶ ۱۰,۰۴۷ ۱۵۵ ۰ ۴۸۰,۶۶۲,۲۲۰ ۰ ۴۶,۲۱۵,۹۷۷ ۴۳۴,۴۹۳,۱۹۸ ۴,۳۶۵,۳۵۱,۲۸۵,۴۶۹
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۴۶ ۱۰,۰۳۸ ۱۵۵ ۰ ۴۸۰,۶۶۲,۲۲۰ ۰ ۴۶,۲۱۵,۹۷۷ ۴۳۴,۴۹۳,۱۹۸ ۴,۳۶۱,۳۷۷,۴۴۲,۶۵۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۴۲ ۱۰,۰۳۳ ۱۵۵ ۹۹۶,۳۱۳ ۴۸۰,۶۶۲,۲۲۰ ۶,۹۵۹,۱۰۰ ۴۶,۲۱۵,۹۷۷ ۴۳۴,۴۹۳,۱۹۸ ۴,۳۵۹,۳۹۶,۲۵۵,۹۵۱
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۲۹ ۱۵۲ ۷۲۹,۱۶۵ ۴۷۹,۶۶۵,۹۰۷ ۱۳,۳۳۹,۵۰۰ ۳۹,۲۵۶,۸۷۷ ۴۴۰,۴۵۵,۹۸۵ ۴,۴۱۷,۲۱۸,۰۲۹,۳۴۰
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۳۲ ۱۰,۰۲۳ ۱۴۹ ۲,۲۱۶,۴۵۷ ۴۷۸,۹۳۶,۷۴۲ ۲,۴۲۲,۸۰۰ ۲۵,۹۱۷,۳۷۷ ۴۵۳,۰۶۶,۳۲۰ ۴,۵۴۱,۲۲۶,۰۴۸,۷۷۹
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۵ ۱۰,۰۱۷ ۱۴۷ ۴,۳۳۶,۲۲۰ ۴۷۶,۷۲۰,۲۸۵ ۵۴۵,۶۰۰ ۲۳,۴۹۴,۵۷۷ ۴۵۳,۲۷۲,۶۶۳ ۴,۵۴۰,۳۵۰,۸۱۲,۷۳۱
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۰ ۱۰,۰۱۱ ۱۴۷ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۵۵۹,۸۰۰ ۲۲,۹۴۸,۹۷۷ ۴۴۹,۴۸۲,۰۴۳ ۴,۴۹۹,۹۷۱,۶۰۳,۸۹۰
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۱۴ ۱۰,۰۰۶ ۱۴۵ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۰ ۲۲,۳۸۹,۱۷۷ ۴۵۰,۰۴۱,۸۴۳ ۴,۵۰۲,۹۱۲,۰۰۰,۳۸۴
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۱۷۹ ۱۰,۱۷۱ ۱۵۱ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۰ ۲۲,۳۸۹,۱۷۷ ۴۵۰,۰۴۱,۸۴۳ ۴,۵۷۷,۱۶۲,۳۵۶,۹۹۷
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۵۱ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۰ ۲۲,۳۸۹,۱۷۷ ۴۵۰,۰۴۱,۸۴۳ ۴,۵۰۰,۲۰۵,۲۰۱,۸۴۴
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۰,۱۷۴ ۱۰,۱۶۶ ۱۵۱ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۳۰,۶۰۰ ۲۲,۳۸۹,۱۷۷ ۴۵۰,۰۴۱,۸۴۳ ۴,۵۷۴,۹۳۲,۱۵۶,۶۳۴
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۰,۱۶۹ ۱۰,۱۶۱ ۱۵۲ ۰ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۱۵۲,۵۰۰ ۲۲,۳۵۸,۵۷۷ ۴۵۰,۰۷۲,۴۴۳ ۴,۵۷۳,۲۲۱,۷۴۵,۹۱۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۶۳ ۱۰,۱۵۵ ۱۵۳ ۵۷,۰۸۶ ۴۷۲,۳۸۴,۰۶۵ ۲,۴۲۳,۲۰۰ ۲۲,۲۰۶,۰۷۷ ۴۵۰,۲۲۴,۹۴۳ ۴,۵۷۱,۹۱۵,۴۶۰,۰۹۵
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۱۵۲ ۱۵۲ ۱,۶۷۳,۵۵۷ ۴۷۲,۳۲۶,۹۷۹ ۱۰,۵۶۳,۸۰۰ ۱۹,۷۸۲,۸۷۷ ۴۵۲,۵۹۱,۰۵۷ ۴,۵۹۴,۶۷۷,۳۴۲,۷۰۵
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۰,۱۵۸ ۱۰,۱۵۰ ۱۵۰ ۰ ۴۷۰,۶۵۳,۴۲۲ ۱۵۹,۲۰۰ ۹,۲۱۹,۰۷۷ ۴۶۱,۴۸۱,۳۰۰ ۴,۶۸۴,۱۳۷,۰۰۲,۱۳۲
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۰,۱۵۲ ۱۰,۱۴۴ ۱۴۴ ۰ ۴۷۰,۶۵۳,۴۲۲ ۰ ۹,۰۵۹,۸۷۷ ۴۶۱,۶۴۰,۵۰۰ ۴,۶۸۲,۹۶۸,۸۶۰,۰۴۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۰,۱۴۱ ۱۰,۱۳۳ ۱۵۳ ۴۵۷,۰۲۴,۰۹۵ ۴۷۰,۶۵۳,۴۲۲ ۰ ۹,۰۵۹,۸۷۷ ۴۶۱,۶۴۰,۵۰۰ ۴,۶۷۷,۹۳۳,۱۴۳,۸۱۱